http://web9x.net http://websitemientrung.com
WEB MASTER

ORM là gì?

ORM
Written by Mai Đông Giang

Hiểu nôm na, nó là một thư viện thực hiện việc kết nối dữ liệu và đã xây dựng một số hàm thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu. Giúp lập trình viên quản lý, thao tác nhanh, thống nhất và dễ dàng hơn trong việc phát triển phần mền.

Trong lập trình hướng đối tượng chúng ta tương tác với các thành phần dữ liệu (Model) là các đối tượng trong khi hầu hết các cơ sở dữ liệu đang sử dụng phổ biến hiện nay lại đang là CSDL quan hệ. Mà CSDL quan hệ lưu dữ liệu theo dòng (bản ghi – Record) trong các bảng dữ liệu(table). Do vậy cần một kỹ thuật chuyển đổi giữa hai mô hình này để quá trình lập trình được thuận lợi hơn.

ORM là kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác (không phải là mô hình hướng đối tượng) sang các đối tượng trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong trường hợp này chúng ta chuyển dữ liệu từ các dòng dữ liệu trong CSDL quan hệ sang đối tượng.

About the author

Mai Đông Giang

Tính thẳng thắn, sống tình cảm, làm việc hết mình.
Chia sẻ là nhận lại.